Widok aksonometryczny budynku zlozonego z plyt podpartych w narozach i slupów jednokondygnacyjnych

Widok aksonometryczny budynku złożonego z płyt podpartych w narożach i słupów jednokondygnacyjnych. Przy nośnej ścianie zewnętrznej budynku, stosować można także układ mieszany szkieletowo-ścianowy. Omówione układy konstrukcyjne znalazły jak dotąd zastosowanie, poza budownictwem mieszkaniowym, głównie przy budowie garaży. Zamiast stosowania słupów na wysokości jednej kondygnacji, wprowadzić można słupy dłuższe kilkukondygnacyjne. Pozwala to z jednej strony uprościć montaż, z drugiej, obok omówionych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosować rozwiązania inne niż omówione. Można, bowiem, tak jak to zrobiono w metodzie Porte des Lilas, wykonać wszystkie płyty stropowe, w stosie, jedna na drugiej, a następnie, po zmontowaniu ustroju nośnego, podnieść je do góry mocując kolejno na odpowiednich poziomach. Pionowy ustrój nośny, a także elementy stężające mogą być stalowe. Omawiane ustroje bazują na płycie jednopolowej podpartej w naroża ch, o rzucie zbliżonym do kwadra tu. [więcej w: biała cegła na ścianę cena, deski elewacyjne, cegła na ścianę ]

KONSTRUKCJE SZKIELETOWE

KONSTRUKCJE SZKIELETOWE. Konstrukcje szkieletowe podzielić można na dwie grupy o wyraźnie różnym charakterze pracy: – ustroje słupowo-ryglowe, w których obciążenie z płyty stropowej jest przekazywane na słup poprzez rygiel lub układ rygli, – ustroje słupowo-płytowe, w których obciążenie z płyty lub rusztu jest przekazywane bezpośrednio na słup. 6. 1. Schematy konstrukcyjno-montażowe 6. 1. 1. Ustroje szkieletowe słupowo-ryglowe Siatka podpór, obciążenie, wysokość obiektu są głównymi czynnikami decydującymi o wyborze rozwiązania konstrukcyjnego. Nie można jednak podać jednoznacznego kryterium wyboru rozwiązania konstrukcyjnego. Ogólnie można jedynie stwierdzić, że doboru ustroju powinno się dokonywać biorąc pod uwagę prostotę produkcji elementu, łatwy montaż i możliwie czysty schemat pracy statycznej ustroju. Przy czym zwykle z uwagi na sprzeczny charakter tych postulatów konieczny jest kompromis. W zależności od charakteru obciążenia , siatki podpór i sposobu eksploatacji stosuje się: – ustroje płaskie, w których wyraźnie wyodrębnia się kierunek główny, równolegle, do którego pracują wszystkie elementy nośne zasadnicze, – ustroje przestrzenne, w których w obu ortogonalnych kierunkach pracują elementy tego samego rzędu. [przypisy: elewacja, biała cegła, biała cegła na ścianę cena ]