Polimeryzacja w emulsji wyróznia sie szeregiem zalet

Według Zieglera zaletą polimeryzacji sodowej jest to, że prowadzi się ją w ośrodku stężonym, wadą zaś są trudności związane z odprowadzaniem ciepła wydzielającego się podczas polimeryzacji. Zastosowanie odpowiednich odczynników dodawanych podczas procesu polimeryzacji umożliwia kontrolowanie procesu i otrzymywanie produktów o różnych własnościach. Szczególnie duże zastosowanie znalazła ta metoda, w ZSRR, gdzie jest używana do chwili obecnej, mimo że również prowadzi się polimeryzację w emulsji. Polimeryzacja w emulsji wyróżnia się szeregiem zalet, jak: łatwością kontroli przebiegu procesu polimeryzacji, łatwością odprowadzania ciepła ze środowiska polimeryzacji itp. Do zalet należy również możność prowadzenia procesu na olbrzymią, skalę oraz otrzymywania produktów w postaci lateksu. Continue reading „Polimeryzacja w emulsji wyróznia sie szeregiem zalet”

Dwuolefiny tworza oprócz materialów o wlasnosciach kauczuku równiez oleiste dimery

W r. 1909 Hofmann i Coutelle opatentowali metodę polimeryzacji izoprenu przebiegającej pod wpływem ogrzewania. Harries przeprowadził badania nad produktami polimeryzacji izoprenu prowadzonej w podwyższonych temperaturach i w r. 1910 ogłosił, że produkty te zarówno pod względem chemicznych, jak i fizycznych własności są podobne do kauczuku naturalnego. W tym samym roku Lebiediew opublikował wyniki swych prac nad polimeryzacją sprzężonych dienów prowadzoną za pomocą ogrzewania; stwierdził on, że zarówno butadien, jak i dwumetylobutadien dawały produkty o własnościach kauczuku obok różnych oleistych dimerów. Continue reading „Dwuolefiny tworza oprócz materialów o wlasnosciach kauczuku równiez oleiste dimery”

Zwykle wentylator osadza sie na wale wirnika

Zwykle wentylator osadza się na wale wirnika. Obracając się razem z wirnikiem, wentylator nieustannie przetłacza przez silnik powietrze, które ochładza rozgrzane miejsca. Praca silnika przy uszkodzonym wentylatorze lub przy zamkniętych otworach wentylacyjnych jest niedopuszczalna, ponieważ powoduje stratę mocy silnika, a niekiedy poważne jego uszkodzenie. Wyłącznik składa się z trzech miedzianych noży , które przy włączeniu wchodzą w miedziane sprężyny ściśle stykając się z nimi. Wyłączniki ustawiane są w drewnianej skrzynce lub w metalowej osłonie urządzonej Łożyska silników elektrycznych bywają: ze smarowaniem pierścieniowym, kulkowe i rolkowe. Continue reading „Zwykle wentylator osadza sie na wale wirnika”

Wylaczniki sluzace do wlaczenia silników do sieci

Wyłączniki służące do włączenia silników do sieci oraz bezpieczniki montowane są często na tabliczkach rozdzielczych; wykonanych z płytek marmurowych lub łupkowych. Otwarte, wyłączniki przedstawiają niebezpieczeństwo dla personelu obsługującego; urządzenie to nie zabezpiecza też przyrządów od kurzu; błota, wilgoci i mechanicznych uszkodzeń. Dlatego też zamiast tabliczek rozdzielczych zaczęto teraz instalować wyłączniki skrzynkowe, składające się z żeliwnej skrzynki z umieszczonymi wewnątrz bezpiecznikami, wyłącznikiem, a: niekiedy woltomierzem i amperomierzem. Do wymiany bezpieczników skrzynka posiada otwór zamykany drzwiczkami w celu ochrony. Wyłącznik skrzynkowy, personelu obsługującego od przypadkowego dotknięcia instalacji, znajdującej się pod napięciem, skrzynka zaopatrzona jest w urządzenie zabezpieczające, dzięki któremu wyłącznik (włączany rączką) nie może być Włączony przy drzwiczkach otwartych; drzwiczki mogą być otwarte tylko przy wyłączonym wyłączniku. Continue reading „Wylaczniki sluzace do wlaczenia silników do sieci”

Zarówno ustroje plaskie jak i przestrzenne montowane moga byc z: – elementów pretowych (rygiel, slup), – elementów ramowych

Zarówno ustroje płaskie jak i przestrzenne montowane mogą być z: – elementów prętowych (rygiel, słup), – elementów ramowych. Ustroje z elementów prętowych cechuje zwykle większa łatwość produkcji i transportu elementu, większa liczba koniecznych połączeń oraz brak lub niewielka możliwość przenoszenia momentów w węzłach. Dlatego tez ustroje tego typu znajdują zastosowanie albo w obiektach niskich jedno lub kilku kondygnacyjnych, w których siły poziome przenoszone są głównie przez słupy, albo w obiektach o dowolnej wysokości, w których siły poziome przenoszą odpowiednie elementy stężające (trzony, ściany). Ustroje z elementów ramowych cechuje zwykle znaczne utrudnienie produkcji elementów i ich transportu, mniejsza liczba połączeń i możliwość przenoszenia dużych nawet momentów zginających w węzłach. Znajdują one przede wszystkim zastosowanie w ustrojach kilku i kilkunastokondygnacyjnych pozbawionych specjalnych usztywnień na siły p oziome a także w innych przypadkach uzasadnionych względami montażowymi. Continue reading „Zarówno ustroje plaskie jak i przestrzenne montowane moga byc z: – elementów pretowych (rygiel, slup), – elementów ramowych”

Ustroje plaskie zlozone z pretów prostych

Ustroje płaskie złożone z prętów prostych. Podział na elementy montażowe i sposób ich wzajemnego połączenia zarówno w fazie montażu jak i eksploatacji może być bardzo różny. Rozważmy stosowane rozwiązania konstrukcyjne przyjmując, że elementy słupowe łączone są w węźle lub najbliższym jego otoczeniu. Jeżeli wszystkie elementy, które mają być zespolone w węźle zakończymy poza węzłem a do węzła wprowadzimy jedynie odpowiednie zbrojenie, to po zabetonowaniu węzła uzyskamy połączenie praktycznie monolityczne. Wykonanie takiego połączenia jest kłopotliwe, gdyż do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości betonu w węźle praktycznie wszystkie elementy łączone muszą być dodatkowo podtrzymywane i podpierane, co w sposób oczywisty utrudnia sam montaż. Continue reading „Ustroje plaskie zlozone z pretów prostych”

Te ostatnia trudnosc omija sie zazwyczaj poprzez bezposrednie wyprowadzenie odpowiedniej dlugosci wspornika ze slupa

Tę ostatnią trudność omija się zazwyczaj poprzez bezpośrednie wyprowadzenie odpowiedniej długości wspornika ze słupa. W różnych obiektach budownictwa ogólnego, jak szpitale, szkoły, hotele a także w wysokim budownictwie mieszkalnym, wielka ilość rozmaitego rodzaju instalacji stawia szczególne wymagania rozwiązaniom konstrukcyjnym. Najczęściej, zwłaszcza w układach korytarzowych, stosuje się bliźniacze podciągi obejmujące słup, między którymi, w świetle słupów nośnych, prowadzi się całość instalacji. Podciągi takie różnej formy, opierane są na poprzecznych do płaszczyzny ustroju wspornikach. Rozwiązanie jest zarówno konstrukcyjnie jak i montażowo bardzo proste. Continue reading „Te ostatnia trudnosc omija sie zazwyczaj poprzez bezposrednie wyprowadzenie odpowiedniej dlugosci wspornika ze slupa”